Edukacja włączająca – seria publikacji

Seria publikacji dotyczących edukacji włączającej jest skierowana przede wszystkim do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, a także innych osób związanych z działalnością oświatową. Broszury tworzą kompleksowe źródło aktualnej wiedzy na temat podstaw prawnych i sposobów realizowania inkluzji w edukacji, zwracając uwagę na konieczność współpracy placówek oświatowych z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Autorki wszechstronnie prezentują ideę edukacji włączającej, której wdrażanie powinno polegać m.in. na stwarzaniu warunków uczniom – także tym ze SPE – do wszechstronnego rozwoju oraz osiągania sukcesów w nauce. W każdym z zeszytów wskazano najważniejsze wytyczne, przykłady dobrych praktyk i literaturę, do której warto sięgnąć.

Ostatnia aktualizacja: 25 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa