Nowe rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

28 sierpnia 2019 r. zostało podpisane nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Egzaminy zawodowe będą przeprowadzane dla uczniów, absolwentów szkół, osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych oraz osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego, które kształciły się w zawodzie z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, która opisuje treści nauczania w formie oczekiwanych efektów kształcenia oraz uwzględnia kryteria weryfikacji tych efektów.

Pierwsze egzaminy zawodowe z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego będą przeprowadzone w 2020 roku.

Ponadto rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który będzie przeprowadzany dla osób, które kształciły się w zawodzie z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, tj. dla uczniów, absolwentów szkół, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych do 2027 roku.

Główne różnice pomiędzy nowym rozporządzeniem a dotychczas obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów:

  • egzamin zawodowy w części pisemnej będzie przeprowadzany wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu;
  • w części praktycznej egzaminu zawodowego i w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczestniczyć będą asystenci techniczni. Asystentem technicznym może być nauczyciel lub osoba niebędąca nauczycielem, wskazana przez odpowiednio dyrektora szkoły, placówki i centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, posiadający kwalifikacje lub umiejętności właściwe dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stanowisk egzaminacyjnych. Asystent techniczny jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu.
  • w części praktycznej egzamin zawodowy będzie przeprowadzany z wykorzystaniem zadań egzaminacyjnych jawnych.

W rozporządzeniu wskazane zostały konkretne terminy składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dwa konkretne dni w roku – 15 września i 7 lutego, zamiast tak jak to było w dotychczasowym rozporządzeniu – na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa