Zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2019/2020

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, uprzejmie informuje, jakie czynności należy podjąć, aby nieodpłatnie pozyskać zaadaptowane podręczniki na rok szkolny 2019/2020.

W tym celu należy do dnia 18 lutego 2019 r. wypełnić i przesłać zgłoszenie zapotrzebowania na podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz książki pomocnicze do wykorzystania w roku szkolnym 2019/2020 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, uwzględniającego wyłącznie podręczniki do:

 • klas I–III branżowych szkół I stopnia dla absolwentów gimnazjum,
 • klas I–III liceów ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjum,
 • klas I–IV techników dla absolwentów gimnazjum,
 • klas I–III trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

UWAGA!

Przesłane zapotrzebowanie prosimy pomniejszyć o liczbę podręczników, którymi Państwo dysponują i które mogą być ponownie użytkowane przez uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

Zgłaszając zapotrzebowanie, należy dokonać wyboru konkretnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz książek pomocniczych na podstawie wykazu stanowiącego załącznik nr 2.

Jeśli dysponują Państwo niewykorzystanymi egzemplarzami zaadaptowanych podręczników, które można przekazać lub wypożyczyć innej szkole po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę, prosimy o ich wykazanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

Podczas wypełniania załączników uprzejmie prosimy o:

 • wybór podręczników tylko z listy zaadaptowanych podręczników (załącznik nr 2). Prosimy zwrócić szczególną uwagę na numer dopuszczenia do użytku szkolnego (ewidencyjny w wykazie MEN) danego podręcznika;
 • nieużywanie cudzysłowów;
 • formatowanie tekstowe komórek podczas wpisywania numerów ewidencyjnych
  w wykazie MEN;
 • wypełnianie wszystkich rubryk, nawet jeżeli dane się powtarzają (np. nazwa, adres szkoły);
 • wpisywanie poprawnych danych: numeru dopuszczenia do użytku szkolnego (numeru ewidencyjnego w wykazie MEN), autora, tytułu i wydawnictwa;
 • dokładne wypełnianie i sprawdzanie wszystkich rubryk.

Dokumenty, o których mowa powyżej, tj. zapotrzebowanie (załącznik nr 1) oraz wykaz podręczników, które nie będą wykorzystywane w roku szkolnym 2019/2020 (załącznik nr 3), należy przesłać do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w wersji elektronicznej w pliku Excel na adres: adaptacje@ore.edu.pl.

Dane zawarte w wypełnionych dokumentach umożliwią opracowanie zbiorczego zestawienia służącego jako podstawa do oszacowania wartości zamówienia na usługę druku. Prosimy
o potraktowanie sprawy jako pilnej z uwagi na konieczność zachowania wszystkich wymagalnych terminów zapewniających dystrybucję zamawianych pozycji przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020.

Nieprzesłanie zapotrzebowania w terminie do dnia 18 lutego 2019 r. skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania drukowanych pozycji.

Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa