Podsumowanie konferencji w ramach projektu Euroguidance

uczestnicy konferencji
uczestnicy konferencji

14 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Wsparcie rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów uczniów” zorganizowana przez Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego (WDEZ) w ramach międzynarodowego projektu Euroguidance Poland – Eurodoradztwo Polska. Spotkanie zebrało ponad 120 uczestników z całej Polski i miało na celu wsparcie metodyczne w zakresie tematyki rozwoju kompetencji wyróżniającej, uzdolnień i kreatywności uczniów.

Mocnym punktem konferencji był wysoko oceniany poziom wystąpień i dobór prelegentów. Konferencję otworzyła dr Beata Jancarz-Łanczkowska, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. Następnie dr Dominika Walczak, reprezentująca Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), przedstawiła Zintegrowaną Strategię Umiejętności. Po jej wystąpieniu głos zabrał dr Tomasz Knopik, który wygłosił prezentację o podstawach teoretycznych pojęć; uczeń zdolny, kompetencje, zdolności. Następnie dr Tomasz Bajkowski szczegółowo, a jednocześnie z dużym poczuciem humoru, omówił zjawisko etykietowania ucznia w szkole, w tym ucznia zdolnego. W nawiązaniu do wystąpienia swojego przedmówcy dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak opisała proces wspierania zainteresowań i zdolności ucznia przez jego rodzinę.

Druga część spotkania poświęcona była praktycznemu wymiarowi pracy z uczniem, jego zainteresowaniami, pasjami, uzdolnieniami. Monika Zakrzewska, doradca zawodowy pracujący na co dzień z osobami z niepełnosprawnością, omówiła w sposób bardzo przystępny aspekt zdolności w kontekście niepełnosprawności. Kolejne wystąpienie należało do Adama Gołębiaka, dyrektora młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Warszawie, który z pasją opisał projekt „Trampolina” rozwijający zainteresowania i pasje młodzieży niedostosowanej społecznie.

Na zakończenie Monika Rokicka, nauczyciel jednej z warszawskich szkół, przedstawiła metody pracy z uczniem zdolnym, szczegółowo opisując m.in. metodę Walta Disneya. Konferencję zamknęła Elżbieta Witkowska, przedstawiciel ORE, która omówiła projekt „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”. Spotkanie podsumował Jerzy Bielecki, kierownik WDEZ.

Konferencja spotkała się z wielkim entuzjazmem. Poniżej jeden z wielu maili, który otrzymaliśmy po spotkaniu: „Bardzo dziękuję za udział w powyższej konferencji, która dostarczyła wiele cennych inspiracji do dalszej pracy oraz była zorganizowana na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i zapraszamy do kolejnych przedsięwzięć WDEZ w roku 2019.

Opracowała: Marta Koch-Kozioł

otwarcie konferencji przez dr Beatę Jancarz-Łanczkowską, Wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji
wystąpienie dr Dominiki Walczak, Instytut Badań Edukacyjnych
prezentacja dr Tomasza Knopika
wykład dr Tomasza Bajkowskiego dotyczący etykietowania ucznia w szkole
prezentacja dr Sylwii Gwiazdowskiej-Stańczak nt wpierania zdolności przez rodzinę
wystąpienie Moniki Zakrzewskiej, doradcy zawodowego pracującego z osobami z niepełnosprawnością
uczestnicy konferencji
referat Adama Gołębiaka, dyrektora młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Warszawie
wystąpienie Moniki Rokickiej nt metodyki pracy z uczniem zdolnym

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w konferencji oraz prezentacje można pobrać w panelu rejestracyjnym: szkolenia.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa