Podsumowanie konferencji „Rozwój zawodowy kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w kontekście realizowanych zadań”

Wystąpienie Dyrektor ORE Jadwigi Marioli Szczypiń
Wystąpienie Dyrektor ORE Jadwigi Marioli Szczypiń

Ogólnopolska konferencja „Rozwój zawodowy kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w kontekście realizowanych zadań” została zorganizowana 7 grudnia 2018 r. przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Prezentujemy podsumowanie konferencji i fotorelację.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy i pracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) z terenu całego kraju.

Znaczenie adresowanej do uczestników problematyki zostało wzmocnione obecnością Joanny Wilewskiej, Dyrektora Departamentu Kształcenia Integracyjnego i Wychowania MEN, Jadwigi Marioli Szczypiń i Marzenny Habib – Dyrektora i Wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Przed rozpoczęciem obrad miało miejsce przyjemne wydarzenie: Dyrektor Jadwiga Mariola Szczypiń oraz Wicedyrektor Marzenna Habib w imieniu kierownictwa i pracowników ORE złożyły gratulacje i podziękowania za wieloletnią współpracę prof. zw. dr hab. Markowi Konopczyńskiemu z okazji jubileuszu jego 35-letniej pracy naukowej. W szczególności doceniono jego udział w licznych konferencjach, konsultacjach merytorycznych z dziedziny wychowania, a także upowszechnianie autorskich Metod Twórczej Resocjalizacji wśród kadry MOW-ów i MOS-ów.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na potrzebę zapewnienia merytorycznego wsparcia kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w realizacji ich codziennych zadań w pracy z trudną młodzieżą oraz w ich rozwoju zawodowym.

Organizatorzy zwrócili uwagę na potrzebę poznawania i ewentualnego szerszego wdrożenia nowatorskich metod pracy z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie (tutoring, dialog motywujący) czy możliwości łączenia pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczej z niepełnoletnimi matkami i ich dziećmi.

Mając na uwadze wysoki potencjał kadry ośrodków, ale także zagrożenie wypaleniem zawodowym ze względu na rodzaj realizowanych zadań, podkreślono również znaczenie superwizjj własnej pracy nauczyciela jako narzędzia skutecznej pracy wychowawczej, profilaktycznej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej i ochrony przed wypaleniem.

Wystąpienia merytoryczne rozpoczęła Joanna Wilewska, przekazując informacje o planowanych zmianach prawa oświatowego, obejmujących m.in. organizację kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami różnego typu oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Zostały przedstawione także założenia dotyczące edukacji włączającej i informacja o podejmowanych w tym zakresie działaniach w MEN. W swojej prezentacji Dyrektor DWKI MEN opisała zadania dyrektora MOW i MOS wynikające z przepisów prawa.

W wykładzie inauguracyjnym prof. zw. dr hab. Marka Konopczyńskiego „Osobowe zawodowe przesłanki skutecznej resocjalizacji” wybrzmiały intensywnie potrzeba i znaczenie podejmowania wszelkiego rodzaju działań twórczych, rozwijających potencjały wychowanków na bazie kompetencji i pasji zajmujących się nimi wychowawców, zgodnie z autorską koncepcją twórczej resocjalizacji, wdrażanej w placówkach wychowawczych, resocjalizacyjnych i penitencjarnych.

Podczas konferencji głos zabrali także:

  • dr Mariusz Dobijański – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku, były Wicekurator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, który przedstawił obszerną informację o znaczeniu i roli dyrektora w działaniach sprzyjających rozwojowi kadry pedagogicznej.
  • Ewa Rutkowska – dyrektor MOS w Żychlinie, Prezes Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży „Intersum”, która w interesującej prezentacji zwróciła uwagę na potrzebę rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w życiu osobistym i zawodowym, opartych na: wykorzystaniu własnych zasobów i predyspozycji, współdziałaniu w grupie z poszanowaniem norm i zasad, inicjatywie społecznej (wolontariat), efektywnej komunikacji, higienie emocjonalnej, poczuciu własnej wartości, zaufaniu do siebie i otoczenia.
  • Małgorzata Kummant – nauczyciel konsultant z Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE, która przekazała informację o zamiarze tworzenia na bazie placówek kształcenia specjalnego Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej, w ramach konkursu planowanego na początku 2019 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  • Małgorzata Janda – dyrektor MOW w Czaplinku, która przedstawiła informację o realizowanej w jej placówce pracy z nieletnimi matkami oraz o organizacyjnych i wychowawczych aspektach pobytu nieletniej z dzieckiem w placówce resocjalizacyjnej. Wystąpienie miało związek z zapowiedzią zmian przepisów prawa dotyczących ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, przekazaną dyrektorom MOW przez Dyrektor Joannę Wilewską podczas IX Kongresu Dyrektorów MOW w Goniądzu.
  • Bożena Charczuk – psycholog, wicedyrektor MOW w Radzionkowie, która przedstawiła informację o rozwijanej od wielu lat idei superwizji kadry w swojej placówce. O znaczeniu tak rozumianego wsparcia pracowników mogą świadczyć spójne, zintegrowane działania, wysokie wskaźniki skutecznej resocjalizacji niedostosowanych społecznie dziewcząt oraz stabilność kadry tego ośrodka.
  • Urszula Grodzka z Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii w Warszawie, posiadająca certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uprawniający do realizowania zadań związanych z upowszechnianiem metody Dialogu Motywującego w praktyce, przedstawiła podstawowe informacje o filozofii Dialogu Motywującego oraz o stosowanych w jego ramach metodach komunikacji i nabywanych umiejętności sprzyjających zmianie postaw osób przeżywających rozmaite kryzysy, w tym poddawanych resocjalizacji i terapii wychowanków ośrodków typu MOW i MOS. Metoda Dialogu Motywującego jest od kilku lat upowszechniana wśród kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE.

Elżbieta Nerwińska, Dyrektor Centrum Pozytywnej Edukacji oraz konsultant ds. MOW i MOS w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Tutoring szkolny – Wychować człowieka mądrego” kierowała dyskusją panelową, której celem było przekazanie uczestnikom konferencji informacji o rezultatach realizowanego w MOW i MOS projektu.

W dyskusji wzięli udział: Marta Wołosiewicz – dyrektor MOS w Łomiankach, Rober Lisewski – dyrektor MOS w Warszawie, Marek Budzyński z MOW Herby, Tomasz Kowalski i Wiesław Ślusarz z MOW Zawichost. W podsumowaniu podkreślono istotne znaczenie dla procesów skutecznej resocjalizacji i terapii budowanie pozytywnych relacji podnoszenia kompetencji społeczno-emocjonalnych zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Więcej o projekcie na stronie projektu „Wychować człowieka mądrego”

Katarzyna Kopystyńska, kierownik Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii (WRS) przedstawiła ofertę doskonalenia zawodowego nauczycieli z MOW/MOS przygotowywaną w WRS oraz innych wydziałach ORE na rok 2019 oraz podsumowała konferencję, wyrażając opinię, że zakładane cele zostały spełnione. Przekazane treści mogą stanowić wskazówkę dla dyrektorów dbających o rozwój zawodowy kadry w kierowanych przez siebie placówkach oraz inspirację dla twórczych, poszukujących, świadomych swojej roli nauczycieli/wychowawców w dążeniu do osiągnięcia autorytetu mistrza-mentora.

Fotorelacja

 

Wystąpienie Dyrektor ORE Jadwigi Marioli Szczypiń
Otwarcie konferencji przez Dyrektor ORE Jadwigę Mariolę Szczypiń
Odczytanie przez Dyrektor ORE Jadwigę Mariolę Szczypiń listu gratulacyjnego z okazji jubileuszu trzydziestopięciolecia pracy naukowej prof. Marka Konopczyńskiego. Po prawej stronie Profesora stoją Dyrektor ORE Jadwiga Mariola Szczypiń, Wicedyrektor ORE Marzenna Habib oraz Dyrektor DWKI MEN Joanna Wilewska
Dyrektor DWKI MEN Joanna Wilewska wśród uczestników konferencji
Wystąpienie Dyrektor DWKI MEN Joanny Wilewskiej
Przekazanie prof. Markowi Konopczyńskiemu listu gratulacyjnego z okazji jubileuszu trzydziestopięciolecia pracy naukowej. Po prawej stronie Profesora stoją Dyrektor ORE Jadwiga Mariola Szczypiń, Wicedyrektor ORE Marzenna Habib oraz Dyrektor DWKI MEN Joanna Wilewska
dr Mariusz Dobijański, Dyrektor MOW w Jaworku podczas wykładu
Prof. Marek Konopczyński podczas wykładu inaugurującego
Ewa Rutkowska, Dyrektor MOS w Żychlinie, podczas wykładu
Małgorzata Kummant reprezentująca Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE prezentuje dane dotyczące edukacji włączającej
Małgorzata Janda, Dyrektor MOW w Czaplinku, podczas wystąpienia
Wystąpienie Bożeny Charczuk, Wicedyrektor ds. dydaktycznych MOW w Radzionkowie
Urszula Grodzka z Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii podczas prezentacji na temat dialogu motywującego

 

Ostatnia aktualizacja: 17 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa