Publikacje dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Cztery nowe publikacje będą pomocne w codziennej pracy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych w trakcie procesu diagnozy, planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w działaniach postdiagnostycznych. Materiały obejmują m.in. przykłady dostosowań metod, form, warunków i przebiegu uczenia się do predyspozycji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Każde opracowanie zawiera także praktyczne wskazówki dla specjalistów dotyczące współpracy z nauczycielami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

T. Knopik, Diagnoza funkcjonalna. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Działania postdiagnostyczne  (7 MB)

Diagnoza funkcjonalna stara się unikać etykietowania i określania, kim jest uczeń dyslektyk, dziecko z zespołem Aspergera, człowiek niepełnosprawny, cukrzyk czy geniusz, na rzecz podjęcia bardziej pragmatycznych kwestii, np. jak sobie radzi ów uczeń lub jakie czynniki spowodowałyby, żeby radził sobie jeszcze lepiej. Publikacja zawiera omówienie syntetycznego podejścia do diagnozy, wzbogaconego o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Ujęcie to autor nazywa przejściem od modelu medycznego do biopsychospołecznego, ponieważ łączy różne konteksty postrzegania człowieka i ciągłość jego egzystencji w grupie społecznej. W tym sensie przyjęty model jest bliższy traktowaniu jednostki jako podmiotu, a nie tylko organizmu. Na drugą część pracy składają się opisy praktyk z zakresu diagnozy projektującej, odnoszonej do człowieka i jego otoczenia, polegającej na działaniach terapeutyczno-rozwojowych.

K. Mucha, Przepisy prawa a planowanie, organizacja i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży (6MB)

 Celem publikacji jest przybliżenie specjalistom z poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także nauczycielom i rodzicom, rozwiązań prawnych regulujących problematykę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Pierwsza część pracy koncentruje uwagę czytelnika na przepisach dotyczących praw dziecka, rodziców i opiekunów prawnych, instytucji opieki zastępczej, zasad interwencji w rodzinie, odnosi się także do formalnych możliwości prowadzenia badań diagnostycznych i działań wspierających. Druga część ma charakter praktyczny i stanowi opis przykładowych problemów i rozwiązań z dziedziny planowania, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkołę i poradnię.

M. Czarnocka, Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie edukacji włączającej

W publikacji omówiono zmiany  wprowadzone w 2017 r. w zakresie prawa oświatowego, zwłaszcza w kontekście realizowanych przez szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne działań mających na celu wdrażanie w coraz szerszym zakresie edukacji włączającej. Konieczność świadomego kierowania procesem uczenia się w taki sposób, by każdy uczeń – także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – mógł realizować zadania rozwojowe odpowiednio do indywidualnych możliwości i predyspozycji, wymusza zacieśnianie współpracy między placówkami oświatowymi różnych typów.

Autorka przedstawia przykłady konkretnych problemów, które udaje się rozwiązać dzięki spójnym działaniom szkół i poradni oraz indywidualizacji procesu edukacji. Prezentuje również „dobre praktyki” mające zainspirować do wdrażania rozwiązań służących efektywnej współpracy najistotniejszych dla dziecka środowisk – szkoły i rodziny oraz instytucji wspomagających.

A. Tyniec, Kariera szkolna i zawodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (7 MB)

 W momencie podejmowania przez dzieci i młodzież decyzji dotyczących wyboru kierunku kształcenia i zawodu nieoceniona wydaje się rola szkoły i doradców zawodowych. Dysponują oni bowiem profesjonalnymi narzędziami oraz odpowiednim przygotowaniem, aby wskazywać uczniom możliwie najszersze perspektywy rozwoju oraz planowania kariery, uwzględniając indywidualne predyspozycje, uzdolnienia i ograniczenia.

Zawarte w materiale wskazówki dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i wychowawców dotyczą w szczególności współpracy poradni ze szkołą w zakresie rozwijania u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych. Kolejne rozdziały przedstawiają przepisy prawa oświatowego, omawiają zadania poradni dotyczące realizowania doradztwa zawodowego – zwłaszcza dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – a także opisują metody działania i prezentują przykłady dobrych praktyk.

Publikacje opracowane w ramach projektu pozakonkursowego”Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa