Elektronizacja zamówień publicznych w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

W związku z wejściem w życie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej
nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej Dyrektywę
nr 2004/18/WE (Dziennik Urzędowy UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, ze zm.)
, od dnia 18 października 2018 r. zmianie ulegnie sposób komunikacji zamawiających i wykonawców w postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej progów określonych
w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Wdrażane modyfikacje dotyczą zmiany sposobu komunikacji (przekazywania ofert, wniosków, zawiadomień, informacji) wyłącznie drogą elektroniczną.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie dostosowując się do zmian, wdrożył Platformę zakupową (Marketplanet), która jest dostępna przez przeglądarkę internetową pod adresem: https://ore.ezamawiajacy.pl/

Dostawca Platformy zakupowej opracował i zamieścił na stronie https://ore.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=ore&USER_MENU_HOVER=publicFilesList  podręcznik obsługi dla wykonawców
oraz udostępnił infolinię o numerze: +48 22 576 87 52.

Istotnym elementem elektronizacji zamówień publicznych, na który pragniemy zwrócić uwagę,
jest obowiązek składania ofert wyłącznie w formie elektronicznej tj. z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Każdy Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty będzie zobowiązany posiadać taki podpis, ponieważ jest to warunek złożenia ważnej oferty w postępowaniu.

W związku z powyższym Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przypomina o odpowiednim przygotowaniu się do elektronizacji zamówień publicznych, tj. konieczności wykupienia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Narodowe Centrum Certyfikacji (NBP) prowadzi rejestr dostawców usług zaufania umożliwiających zakup kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

  1. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (www.kir.com.pl);
  2. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (www.sigillum.pl);
  3. Enigma SOI Sp. z o.o. (www.cencert.pl);
  4. EuroCert Sp. z o.o. (www.eurocert.pl);
  5. Unizeto Technologies S.A. (www.certum.pl).

Ostatnia aktualizacja: 12 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa