Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży

Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Zespół specjalistów reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe, pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimiery Krakowiak – w teoretycznym i praktycznym ujęciu – prezentuje problematykę diagnozy specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Zdaniem autorów wczesne wykrywanie i trafne diagnozowanie tych potrzeb stanowi podstawę troski o zapewnianie młodym ludziom warunków sprzyjających urzeczywistnianiu ich potencjału rozwojowego, osiągnięciu wykształcenia i  przygotowaniu się do samodzielnego, wartościowego i satysfakcjonującego życia w społeczeństwie w okresie dorosłości.

Podstawę kompleksowego ujęcia tego problemu musi stanowić sprawnie działający system diagnozowania, ukierunkowany na jak najrzetelniejsze rozpoznawanie potrzeb poszczególnych osób oraz precyzyjne i jasne określenie koniecznych działań wspierających, terapeutycznych i edukacyjnych.

Takie właśnie cele, jak wskazanie naukowych podstaw systemu diagnozowania, upowszechnianie zasady  dostosowania procedur diagnostycznych oraz doboru i adaptacji narzędzi diagnozy do specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, przyświecały autorom książki oraz wydawcy – podejmującym ten społecznie doniosły temat.

Publikacja  składa się z trzech części. Dwie pierwsze mają na celu zapoznanie czytelnika z ogólnymi założeniami  rzetelnej diagnozy funkcjonalnej oraz ideą tworzenia narzędzi diagnostycznych dostosowanych w swej strukturze i procedurze do specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży . Część trzecia zawiera szczegółowe wytyczne odnoszące się do poszczególnych rodzajów zaburzeń i niepełnosprawności. Wszystkie zamieszczone w publikacji standardy i wskazówki mają posłużyć specjalistom do przygotowania nowych narzędzi oraz do tworzenia adaptacji narzędzi przeznaczonych do rzetelnej diagnozy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki te będą pomocne pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy na co dzień zajmują się przeprowadzaniem diagnozy dzieci i młodzieży o bardzo zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

 

Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa