Zaktualizowany „Poradnik dyrektora MOW i MOS”

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii zachęca do zapoznania się ze zaktualizowaną wersją „Poradnika prawnego dyrektora MOW i MOS”. Prezentowane treści są zgodne ze zmianami przepisów prawa wprowadzonymi reformą edukacji w 2017.

Zaktualizowany poradnik zawiera wybrane regulacje prawne obejmujące organizację i funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), których dotychczasowy kształt zmienił się w związku z reformą oświaty wdrażaną od 1 września 2017 roku. Lektura poradnika może się okazać pożyteczna w codziennej praktyce wychowawczej oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Opracowanie obejmuje bowiem nie tylko przepisy związane z organizowaniem procesu kształcenia, wychowania, opieki, resocjalizacji i terapii dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, lecz także te odnoszące się do zatrudnionych w ośrodkach nauczycieli (np. dotyczące wymagań kwalifikacyjnych, obowiązków, ochrony prawnej, odpowiedzialności dyscyplinarnej).

Poradnik prawny dyrektora MOW i MOS (pdf. 1 MB)

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa