Szkoła ćwiczeń to wyzwanie, inspiracja, doświadczenie…

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji dr Beata Jancarz-Łanczkowska
Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji dr Beata Jancarz-Łanczkowska

Szkoła ćwiczeń to wyzwanie, inspiracja, doświadczenie – tak zdecydowali uczestnicy spotkania informacyjnego „Wyniki pilotażu szkoły ćwiczeń”, które odbyło się 15 czerwca 2018 r.

Od 1 września 2017 do końca maja 2018 r. w 15 szkołach województwa mazowieckiego realizowany był pilotaż „Modelu szkoły ćwiczeń”. Dyrektorzy i nauczyciele, we współpracy z pracownikami placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół wyższych, realizowali różnorodne działania w zakresie wdrażania do praktyki szkolnej form i metod pracy szkoły ćwiczeń określonych w „Modelu szkoły ćwiczeń”. Pełny wykaz szkół i placówek uczestniczących w działaniach pilotażowych dostępny jest na stronie projektu.

W trakcie spotkania dyrektorzy szkół ćwiczeń z obszarów matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych zaprezentowali działania podejmowane przez nauczycieli w ramach prowadzonego pilotażu oraz ich efekty. Zespół projektowy przedstawił produkty projektu przygotowane dla kadry szkół ćwiczeń, a także omówił wyniki badań z monitoringu projektu oraz uzyskane wnioski i rekomendacje.

Pierwsza cześć spotkania zakończyła się wręczeniem listów gratulacyjnych i podziękowań dla dyrektorów i nauczycieli szkół ćwiczeń oraz szkół współpracujących, a także przedstawicieli placówek uczestniczących w pilotażu, którzy aktywnie wspierali szkoły w ich działaniach.

Ważnym punktem programu była prezentacja dotycząca miejsca szkół ćwiczeń w planowanych działaniach Krajowego Programu Doskonalenia Nauczycieli, którą przedstawiła dr Beata Jancarz-Łanczkowska – wicedyrektor ORE.

Celem badań pilotażu „Modelu szkoły ćwiczeń” było poznanie uwarunkowań niezbędnych do sprawnego utworzenia oraz funkcjonowania szkoły ćwiczeń. Podczas spotkania omówiono szczegółowe wyniki działań prowadzonych przez zespół projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” i zaangażowanych ekspertów. Stały się one inspiracją do zaplanowania nowego działania – przygotowania poradnika „Jak skutecznie wdrażać Model szkoły ćwiczeń”, który będzie adresowany przede wszystkim do uczestników projektów konkursowych.

Przed nami ważny etap w procesie wdrażania „Modelu szkół ćwiczeń”. W kwietniu 2018 r. został ogłoszony projekt konkursowy, w ramach którego uruchomione zostaną 32 szkoły ćwiczeń w całej Polsce. Szczegóły dotyczące ogólnopolskiego konkursu w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń zaprezentowali przedstawiciele Departamentu Funduszy Strukturalnych MEN .

Na zakończenie uczestnicy obejrzeli film prezentujący lekcję pokazową w obszarze przyrody z No Bell Szkoły Podstawowej Montessori w Konstancinie-Jeziornie. Podzielili się także swoimi opiniami – ich zadaniem było dokończenie zdania: „Szkoła ćwiczeń to dla mnie…”. Wyniki na załączonej grafice.

Prezentacje ze spotkania zostaną udostępnione za pośrednictwem platformy szkolenia.ore.edu.pl

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji dr Beata Jancarz-Łanczkowska
Kierownik projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń" Agnieszka Pietryka
Uczestnicy spotkania
Szkoła ćwiczeń to dla mnie: wyzwanie, inspiracja, doświadczenie, szansa na zmianę w szkole, współdziałanie podmiotów, rozwój metod pracy, pokonywanie trudności, wsparcie nauczycieli, jakość kształcenia, wielkie wyzwanie, otwartość, praca, klinika, lider, prestiż, możliwość rozwoju, nadzieja na rozwój, relacja z ludźmi, otwarcie, praktyka, wymiana, wymiana doświadczeń, gotowość do działania, szansa na lepszą szkołę, wyzwanie dla nauczycieli , możliwość współpracy, dzielenie się wiedzą, odpowiedzialność, współpraca

Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa