Doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach – projekt rozporządzenia w konsultacjach

fot.men.gov.pl
fot.men.gov.pl
fot.men.gov.plfot.men.gov.pl

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe określa projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego. Wczoraj, 29 maja 2018 r. projekt został skierowany do konsultacji publicznych, a 28 maja br. do uzgodnień międzyresortowych.

W projektowanym rozporządzeniu przedstawiono doradztwo zawodowe jako proces, który rozpoczyna się w okresie przedszkolnym i jest kontynuowany na kolejnych etapach edukacyjnych. Wskazano również, iż doradztwo zawodowe polega na podejmowaniu działań w celu wspierania dzieci, uczniów oraz słuchaczy w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Zaznaczono również, że przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu prowadzą do podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych oraz zawodowych przez uczniów i słuchaczy.

W projekcie rozporządzenia wskazano formy, w jakich doradztwo zawodowe może być realizowane na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

  • preorientację zawodową,
  • orientację zawodową,
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
  • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (realizowane zgodnie z przepisami w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
  • zajęcia z wychowawcą

oraz działania określone w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego (WSDZ), w tym np. indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, indywidualne lub grupowe wizyty zawodoznawcze u pracodawców, w centrach kształcenia praktycznego, a także w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe mające na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach.

Określono także treści jakie powinny zostać zrealizowane w trakcie działań z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez szkoły.

W projektowanym rozporządzeniu wymieniono również zadania doradców zawodowych. Część zadań doradcy zawodowego była dotychczas ujęta w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z założeniem projektowane rozporządzanie określa możliwe formy realizacji doradztwa zawodowego, zadania doradcy zawodowego bezpośrednio związane z realizacją tych form zostały przeniesione do projektowanego rozporządzenia. Natomiast zadania dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w ramach zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz zawodu pozostały w rozporządzaniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Doprecyzowano jakie elementy powinien zawierać wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który jest elementem procesu wychowawczego szkoły i stanowi część statutu szkoły. Projektowane rozporządzenie przewiduje, że WSDZ określa ogólne cele i działania związane z realizacją doradztwa zawodowego oraz partnerów tych działań.

Dodatkowo, na podstawie WSDZ, będzie opracowywany szczegółowy program realizacji WSDZ na dany rok szkolny. Program realizacji WSDZ powinien być systemem spójnych działań związanych z doradztwem zawodowym mających na celu wsparcie ucznia w jego wyborach związanych z kierunkiem kształcenia. Przy opracowywaniu programu realizacji WSDZ powinno się uwzględniać lokalne działania związane z doradztwem zawodowym (np. targi pracy, targi edukacyjne, dni otwarte, dni pracy lub edukacji, festyny) planowane w danym roku szkolnym, jak również możliwość współpracy z instytucjami, placówkami i pracodawcami funkcjonującymi w danym mieście, gminie lub powiecie.

Jednocześnie, w projekcie rozporządzenia przewidziano, że do końca roku szkolnego 2021/2022, w przypadku braku nauczyciela posiadającego kwalifikacje doradcy zawodowego, będzie możliwe powierzenie prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu nauczycielowi lub osobie niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Zakłada się, iż dzięki takiemu rozwiązaniu w okresie przejściowym będzie możliwe uzupełnienie kwalifikacji przez pracownika szkoły lub zatrudnienie osoby posiadającej kwalifikacje nauczyciela doradcy zawodowego określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

Treść projektu rozporządzenia dostępna jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Źródło: men.gov.pl

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa