Seminaria wdrożeniowe dla jednostek samorządu terytorialnego – jesteśmy w połowie!

Za nami pierwsza połowa seminariów. Ich realizacja jest monitorowana na bieżąco, m.in. poprzez analizę ankiet uczestników i sprawozdań prelegentów oraz wizyty personelu projektu na wybranych spotkaniach.

 

Z przyjemnością informujemy, że uczestnicy dokonali oceny w sześciostopniowej skali:

  • adekwatności tematyki seminarium do własnych potrzeb – średnia ocen 5,33;
  • użyteczności zdobytej podczas seminarium wiedzy – średnia ocen 5,33;
  • przydatności przekazanych uczestnikom materiałów – średnia ocen 5,39;
  • przygotowania merytorycznego i komunikatywności prelegentów – średnia ocen 5,76.

Prelegenci informowali nas w swoich sprawozdaniach o dużym zainteresowaniu uczestników poszczególnymi modułami oraz ich aktywności podczas spotkania.

  • Po module „Efektywne doradztwo zawodowe szansą dla regionu” uczestnicy często podkreślali, że uświadomili sobie szerszy aspekt korzyści wynikających z doradztwa – nie tylko dla uczniów, ale także dla szkół, a przede wszystkim dla regionu w obszarach gospodarczym i społecznym.
  • Po module „Ramy prawne doradztwa zawodowego w systemie oświaty” dzielili się swoimi refleksjami na temat prezentowanych rekomendacji do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego.
  • Po module „Zasoby wspomagające organizację i realizację doradztwa” podkreślali dużą przydatność prezentowanych materiałów i wskazanych źródeł oraz zapewniali, że będą w podległych szkołach upowszechniać zdobyte informacje ze względu na ich wysoką użyteczność.
  • Po module „Przykładowe rozwiązania i dobre praktyki” dzielili się swoimi, niejednokrotnie bardzo ciekawymi i bogatymi, doświadczeniami związanymi z wdrażaniem i dotychczasową realizacją doradztwa zawodowego w szkołach, gminach i powiatach.

Na zakończenie seminarium uczestnicy opisywali sojuszników i partnerów samorządów terytorialnych we wdrażaniu doradztwa zawodowego, często tworząc bardzo rozbudowane sieci osób i instytucji.

Seminaria wdrożeniowe odbywają się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Na zdjęciu: Uczestnicy seminarium wdrożeniowego w Tarnowie w dniu 18 kwietnia 2018 roku.

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa