Wychowanie wraca do szkół – relacja z międzynarodowej konferencji w ORE

Joanna Wilewska - dyrektor DWKI MEN czyta list Minister Edukacji Narodowej do uczestników konferencji
Joanna Wilewska - dyrektor DWKI MEN czyta list Minister Edukacji Narodowej do uczestników konferencji

5 lutego 2018 r. odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) konferencja pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej zatytułowana „Szkoła dialogu z dziećmi i nie tylko. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Celem konferencji było zaprezentowanie znaczenia dialogu w wychowaniu. Okazją do zorganizowania spotkania był również jubileusz upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (SzdRiW) – 25-lecie w Polsce i 10-lecie na Litwie. Konferencję zainaugurowała dyrektor ORE Jadwiga Mariola Szczypiń, witając gości specjalnych i wszystkich uczestników.

Minister Anna Zalewska wystosowała z tej okazji list, w którym podkreśliła znaczenie budowania porozumienia pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu wychowania – aby najważniejsi wychowawcy dziecka kierowali się spójnymi poglądami na wychowanie. „Dążymy do tego, aby okres nauki pozwolił młodemu człowiekowi stać się osobą ciekawą świata, otwartą, pełną empatii, gotową do współdziałania z innymi. Chcemy aby uczeń mógł osiągnąć dojrzałość fizyczną przez prowadzenie zdrowego stylu życia; dojrzałość psychiczną – mając poczucie odpowiedzialności za siebie
i innych, dojrzałość w pełnieniu ról społecznych oraz dojrzałość duchową, czyli posiadanie odpowiedniego systemu wartości oraz poczucie sensu życia”.

Minister podkreśliła szczególną wagę włączania rodziców w życie szkoły, konieczność obustronnej współpracy i wspólnego decydowania o kierunkach działań wychowawczych. List Minister Edukacji Narodowej odczytała Joanna Wilewska, dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN. W konferencji udział wzięły także: Agnieszka Ludwin, zastępca dyrektora DWiKI MEN oraz Marzenna Habib, wicedyrektor ORE.

Rolę współpracy szkoły z rodziną oraz znaczenie procesów socjalizacji i wychowania przedstawił profesor zw. dr hab. Marek Konopczyński. Profesor przypomniał, że wychowanie jest procesem zindywidualizowanym, intencjonalnym, opartym na uwewnętrznieniu przez dziecko określonego systemu wartości i światopoglądu. Efekty wychowania są trwałe i trudno odwracalne. Aby wychowanie mogło zaistnieć, obok dziecka muszą być osoby bliskie, ważne w jego życiu. Bliskość emocjonalna łączy się z modelem dialogowania opartym na głębszym porozumieniu, nie na systemie nakazów i zakazów. Szkoła, podobnie jak rodzina, może pełnić funkcję wychowawczą, jednak proces ten musi być przemyślany i zaprojektowany; jest w nim niezbędna bliskość emocjonalna pomiędzy nauczycielem a uczniem, oparta na dialogu i autorytecie nauczyciela. Mitem jest mówienie, że można wychowywać bez wartości – podkreślił profesor Konopczyński.

Gościem specjalnym konferencji była Joanna Faber − współautorka nowej książki „Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały”, która w pełnym ekspresji wystąpieniu przedstawiła wiele praktycznych narzędzi i wskazówek, jak się komunikować oraz rozwiązywać trudne sytuacje, uwzględniając potrzeby dziecka i rodzica. Autorce towarzyszyli wydawcy poradnika − Robert Gamble i Bronisław Kledzik, reprezentujący Wydawnictwo Media Rodzina.

Joanna Sakowska − autorka ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (SzdRiW) oraz Maria Talar − koordynatorka programu w ORE, przypomniały historię realizacji i założenia programu. Ze strony współorganizatora − Stowarzyszenia Szkoła dla Rodziców i Wychowawców − głos zabrały: Ewa Węgrzyn-Jonek, omawiając zależność pomiędzy programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły a ideą programu SzdRiW, oraz Katarzyna Komoszewska, która przedstawiła cele i projekty stowarzyszenia. Działania i skalę upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” na Litwie przedstawiła trenerka i koordynatorka –Lucyna Narkiewicz-Skórko z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wilnie.

Specjalne podziękowania z rąk dyrektor Jadwigi Szczypiń i wicedyrektor Marzenny Habib, za wieloletnią realizację programu w Polsce, otrzymały Joanna Sakowska i Maria Talar; za rozwijanie go na Litwie − Lucyna Narkiewicz-Skórko.

Polski system oświatowy potrzebuje instytucji wyspecjalizowanych do szkolenia rodziców, dlatego rola programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest tak ważna, a jego 25-letnich doświadczeń trudno nie docenić – powiedziała dyrektor Jadwiga Mariola Szczypiń w podsumowaniu konferencji. Program niezmiennie cieszy się bardzo dobrą opinią wśród odbiorców, został wpisany do bazy programów rekomendowanych.

Uczestnikami poniedziałkowej konferencji byli trenerzy i realizatorzy programu: psycholodzy, pedagodzy, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i nauczyciele − prowadzący szkolenia dla rodziców i nauczycieli, przedstawiciele ośrodków akademickich, stowarzyszeń rodziców oraz instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Za organizację konferencji odpowiedzialny był Wydział Wychowania i Profilaktyki pod kierownictwem Doroty Macander.

Powitanie uczestników przez dyrektor ORE Jadwigę Mariolę Szczypiń. Widok ekranu powitalnego i mównicy
Dyrektor ORE Jadwiga Mariola Szczypiń otwiera konferencję
Joanna Wilewska - dyrektor DWKI MEN czyta list Minister Edukacji Narodowej do uczestników konferencji
Wykład Profesora zw. dr. hab. Marka Konopczyńskiego
Wystąpienie Roberta Gamble i Bronisława Kledzika z Wydawnictwa Media Rodzina
Uczestnicy konferencji - w pierwszym rzędzie od lewej: M. Habib, A. Ludwin, J. Wilewska, J. M. Szczypiń, M. Konopczyński
Wystąpienie Joanny Faber w towarzystwie tłumaczki
Panel dyskusyjny - widok sali plenarnej
Widok sali plenarnej, na dalszym planie uczestniczki panelu dyskusyjnego
Dyrekor ORE J. Szczypiń i wicedyrektor M. Habib gratulują realizatorkom programu - od lewej: J. Sakowska, L. Narkiewicz-Skórko, M. Talar
Wystąpienie Katarzyny Komoszewskiej ze Stowarzyszenia Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Widok ogólny sali obrad
Sesja pytań uczestników konferencji
Dorota Macander kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE odpowiada na pytania uczestników
od lewej: wicedyrektor ORE Marzenna Habib i dyrektor Jadwiga M. Szczypiń
Gratulacje dla realizatorek programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa