Spotkanie zespołu autorów programu szkolenia dla trenerów

Zespół autorów przy pracy nad programem
Zespół autorów przy pracy nad programem

W dniach 13–15 lutego 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się kolejne spotkanie zespołu autorów programu szkolenia dla trenerów.

W spotkaniu uczestniczyli specjalistka do spraw ewaluacji programu, ekspert wiodący projektu i specjalista zadań.

W pierwszym dniu spotkania  grupy robocze przedstawiły wyniki swoich prac nad modułami programu szkolenia. Moduły zostały poddane ewaluacji przez autorów, po czym naniesiono poprawki do programu szkolenia. Na zakończenie uczestnicy ponownie omówili program.

Zaplanowano, że na kolejnym spotkaniu – w dniach 27–28 lutego 2018 r. – program będzie poddawany kolejnej analizie.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Zespół autorów przy pracy nad programem
Zespół autorów przy pracy nad programem
Zespół autorów i specjalista do spraw ewaluacji przy pracy

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa