Nowelizacja rozporządzenia MEN ws. działań profilaktycznych i przeciwdziałania narkomanii

22 stycznia 2018 r. zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

W nowelizacji rozporządzenia podkreślono, że szkoła i placówka podejmuje działania w oparciu o przeprowadzoną diagnozę w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Działania wynikające z diagnozy powinny zostać uwzględnione w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły lub placówki (par. 1, pkt. 4 a–b).

Dodano również zapis, że nauczyciel lub wychowawca powinien realizować zadania określone
w niniejszym rozporządzeniu, wykorzystując aktywne metody pracy (par. 1, pkt. 5 c).

Szkoły i placówki w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia powinny uzupełnić diagnozę w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych (par. 2, pkt. 1.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa