XII seminarium branżowe z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
fot. ORE
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewskafot. ORE

W dniach 23–24 stycznia 2018 r. odbyło się XII seminarium branżowe dla branż: budowlanej, drogowej oraz inżynieryjno-instalacyjnej.

Po powitaniu gości i uczestników seminarium przez wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Bożenę Mayer-Gawron głos zabrała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Podziękowała przedstawicielom branż i pracodawcom za udział w spotkaniu. Podkreśliła, jak wiele instytucji zaangażowanych jest w tworzenie systemu kształcenia zawodowego – wskazała na Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Centralną Komisję Egzaminacyjną, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Zwróciła uwagę, jak ważną rolę odgrywają pracodawcy w tworzeniu wizerunku tego szkolnictwa. Rynek pracy potrzebuje dzisiaj pracowników w różnych zawodach, luka pokoleniowa dotyczy wielu zakładów pracy. System edukacji pragnie tę lukę uzupełnić, ale jest to możliwe tylko przy współudziale pracodawców.

Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w MEN podkreśliła, że kształcenie zawodowe musi być dostosowane do potrzeb gospodarki. Dlatego ważne jest, czego pracodawcy oczekują od absolwenta szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. Dużą szansę dla rozwoju edukacji zawodowej jest wprowadzenie systemu dualnego, dostosowanego do warunków w polskim systemie edukacji.

Tomasz Gałązka, Naczelnik Wydziału w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji  Ministerstwa Infrastruktury przedstawił potencjał i kierunki rozwoju w branży budowlanej. Omówił rodzaje działalności oraz segmenty budownictwa. Zwrócił uwagę, że rynek pracy jest otwarty na potrzeby pracowników budowlanych. Następnie przedstawił zawody budowlane kształcone w systemie szkolnym, liczbę szkół kształcących w tych zawodach oraz zawody rynkowe związane z budownictwem, kształcone w systemie pozaszkolnym. Podkreślił znaczenie współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami Ministerstwa Infrastruktury, MEN, ORE i IBE.

Zmiany w kształceniu zawodowym omówili Piotr Bartosiak – zastępca dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego oraz Emilia Maciejewska – Naczelnik Departamentu Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w MEN. Omówili nowe zawody wpisane do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego z branży budowlanej oraz zaprezentowali elementy nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach. Poruszano temat kształcenia praktycznego u pracodawcy i warunków organizacji tego kształcenia w perspektywie zmian od 1 września 2019 r. Podkreślono, jak dużą rolę we współtworzeniu dobrego wizerunku kształcenia zawodowego odgrywa dobrze zorganizowane doradztwo zawodowe.

Omówiono także planowane zmiany w kształceniu zawodowym, jakie zostaną wprowadzone od 1 września 2019 r. oraz  nowy sposób finansowania kształcenia zawodowego.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przedstawił założenia systemu egzaminów zewnętrznych, podkreślając kluczową rolę podstawy programowej kształcenia w zawodach, która będzie podstawą do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zaprezentował świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Podczas swojego wystąpienia zachęcał pracodawców do  włączenia się w system egzaminów zewnętrznych, przedstawił ogólne wymagania, jakie musi spełnić pracodawca, aby zostać egzaminatorem. Na zakończenie zaprezentował liczbę osób, które uzyskały dyplom potwierdzający kwalifikacje w poszczególnych zawodach w branży budowlanej oraz drogowej i inżynieryjno-instalacyjnej.

Przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych omówiła funkcjonowanie zintegrowanego systemu kwalifikacji oraz możliwość włączenia do systemu nowej kwalifikacji. W swoim wystąpieniu zaakcentowała znaczenie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rynku pracy.

Uczestnicy seminarium na zakończenie spotkania mieli możliwość zadawania pytań i rozmowy na temat kształcenia zawodowego z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską.

W drugim dniu seminarium przedstawiciele rynku pracy, nauczyciele i przedstawiciele ministerstw rozmawiali o kształceniu w zawodach w branżach: budowlanej, budowy dróg i autostrad oraz inżynieryjno-instalacyjnej.

Grupy warsztatowe prowadzili przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji:

  • warsztat dla branży budowlanej – Bożena Mayer-Gawron,
  • warsztat dla branży budowy dróg i autostrad – Monika Wojciechowska,
  • Warsztat dla branży inżynieryjno-instalacyjnej – Bogdan Kruszakin i Urszula Blicharz.

Seminarium branżowe zostało zorganizowane w projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek
zastępca dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Piotr Bartosiak oraz Naczelnik Departamentu Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w MEN Emilia Maciejewska
wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron
Naczelnik Wydziału w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury Tomasz Gałązka
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik
przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych Kamila Pawłowska
Branża budowlana
Branża budowa dróg i autostrad
Branża inżynieryjno-instalacyjna

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym cykl seminariów branżowych oraz projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych”.

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa