Eurosieroctwo

„Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole” to nowa publikacja ORE autorstwa Anny Dąbrowskiej i Ewy Szumilas.

Rodziny migracyjne są nowym typem środowiska rodzinnego, dlatego należy propagować wiedzę na temat zjawiska oraz jego konsekwencji rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci.

Szkoły powinny więc przede wszystkim umożliwiać – po dokładnej diagnozie sytuacji rodzinnej i szkolnej uczniów – prowadzenie odpowiednich działań dydaktycznych, wychowawczo-profilaktycznych czy opiekuńczych.

Polecamy Państwa uwadze nową publikację, która ukazuje temat w kontekście skali zjawiska oraz zawiera rekomendacje dla działań podejmowanych przez szkoły i placówki.

Wkrótce ukaże się również publikacja, która jest materiałem edukacyjno-informacyjnym dla dyrektorów szkół i rad pedagogicznych i zwraca uwagę na aspekty prawno-społeczne uczniów z rodzin, w których rodzic/rodzice wyjechali do pracy za granicę.

Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa