Seminarium branżowe dla branży drzewno-meblarskiej i chemiczno-ceramiczno-szklarskiej

Za nami już szóste seminarium branżowe. 21 listopada w Warszawie spotkali się tym razem przedstawiciele branż drzewno-meblarskiej oraz chemiczno-ceramiczno-szklarskiej. Gośćmi seminarium byli Minister Marzena Machałek, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwa Rozwoju (MR), Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) i Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE).

Celem seminariów organizowanych przez ORE we współpracy z MEN, IBE i CKE jest podjęcie dialogu z pracodawcami. Efektem spotkań będą wypracowane materiały określające nowoczesne szkolnictwo zawodowe dostosowane do rynku pracy.

Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek zwróciła uwagę na wyzwania, jakie reforma szkolnictwa zawodowego stawia zarówno przed pracodawcami, jak i szkołami kształcącymi nowoczesne kadry dla gospodarki rynkowej. Podkreśliła, że uczestnicy seminariów wypracują wspólną drogę pozwalającą połączyć oczekiwania młodych ludzi i rynku pracy. Z kolei pracodawcy wspomogą szkoły, określając sylwetkę absolwenta szkoły zawodowej, oraz wskażą zawody deficytowe na ryku pracy. Minister wyraziła też nadzieję na to, że pracodawcy wykażą się otwartością na szkolnictwo, przyjmując uczniów na praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne.

Krzysztof Zaręba, Naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej w Departamencie Innowacji Ministerstwa Rozwoju wskazał zmiany na europejskim rynku pracy. Szczególną uwagę zwrócił na dynamiczne przemiany zachodzące w organizacji procesów produkcyjnych; priorytetem jest gospodarka oparta na wiedzy i danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Naczelnik mówił także o problemie przygotowania kadr do wymagań stawianych przez gospodarkę cyfrową – Przemysł 4.0. Swoje wystąpienie zakończył pytaniem, czy dzisiejszy absolwent szkoły średniej jest w stanie sprostać wymaganiom nowoczesnej gospodarki stawiającej na innowacyjność i kreatywność.

Następnie głos zabrały ekspertki w branżach: Bożena Krasnodębska (branża drzewno-meblarska), Halina Bielecka (branża chemiczna) i Jolanta Gajda (branża szklarsko-ceramiczna). Prelegentki scharakteryzowały swoje branże, a także omówiły dane i trendy dotyczące liczby placówek kształcących w poszczególnych zawodach, liczby uczniów biorących udział w procesie kształcenia oraz liczby absolwentów według stanu na 30 września 2017 r. Zaprezentowały także rozmieszczenie placówek szkolnych kształcących w tych zawodach na terenie Polski. Po przedstawieniu najważniejszych danych statystycznych zwróciły uwagę na niskie zainteresowanie młodzieży zawodami prezentowanymi w poszczególnych branżach.

W dalszej części seminarium branżowego przedstawiciele Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN – Emilia Maciejewska i Piotr Bartosiak – omówili ABC kształcenia zawodowego oraz najistotniejsze kwestie dotyczące reformy szkolnictwa zawodowego, regulowane prawem oświatowym. Mówili także o problemach wymagających dialogu z partnerami społecznymi w celu przygotowania i wdrożenia dalszych zmian. Na koniec wskazali różnorodne możliwości wpływu na nową jakość kształcenia zawodowego.

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Bożena Mayer-Gawron omówiła metodologię zastosowaną podczas modernizacji podstaw programowych w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, budowę zmodernizowanej podstawy programowej oraz uniwersalne zastosowanie tego dokumentu do kształcenia w zawodzie. Wskazała także możliwość wykorzystania 20% godzin szkolenia zawodowego na kształtowanie umiejętności specjalistycznych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Dyrektor CKE Marcin Smolik zwrócił szczególną uwagę na rolę pracodawców w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Zaprezentował możliwości przygotowania i przeprowadzenia egzaminów przez przedstawicieli rynku pracy oraz przedstawił wzory dokumentów poświadczających uzyskanie kwalifikacji cząstkowych i całkowitych. Na zakończenie zasugerował tematy do dyskusji podczas branżowych warsztatów, m.in. jakie umiejętności powinny być sprawdzane na egzaminie zawodowym, jak powinien być zorganizowany egzamin praktyczny, czy byliby pracodawcy gotowi przeprowadzać egzaminy zawodowe w swoich firmach, co należałoby zmienić w egzaminie zawodowym, aby pracodawcy mieli zaufanie do poziomu przygotowania absolwentów.

Na koniec przedstawicielki IBE – Izabela Dubas i Kamila Pawłowska opowiedziały o Polskiej Ramie Kwalifikacji, która jest jednym z ważniejszych narzędzi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, ponieważ porządkuje kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz poza nimi.

Podczas drugiego dnia seminarium głos oddano dyrektorom i nauczycielom szkół zawodowych, organizacjom branżowym, stowarzyszeniom i izbom rzemieślniczym. Część warsztatowa była doskonałą okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym. Przedstawiciele branż drzewno-meblarskiej oraz chemiczno-ceramiczno-szklarskiej pokazali, że dostrzegają potrzebę wzmocnienia szkolnictwa zawodowego, które obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki.

Cykl spotkań organizowany jest w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

W najbliższym czasie odbędą się kolejne seminaria branżowe, na które serdecznie zapraszamy.

Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Marzena Machałek
Naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej w Departamencie Innowacji Ministerstwa Rozwoju Krzysztof Zaręba
Ekspert branży drzewno-meblarskiej Bożena Krasnodębska
Ekspert branży chemicznej Halina Bielecka
Ekspert branży ceramicznej Jolanta Gajda
p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej Piotr Bartosiak oraz Naczelnik Wydziału DKZiU MEN Emilia Maciejewska
Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik
Przedstawicielki Instytutu Badań Edukacyjnych Izabela Dubas i Kamila Pawłowska
warsztat branży drzewno-meblarskiej
warsztat branży chemicznej
warsztat branży ceramiczno-szklarskiej

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa