Ostatnie spotkanie autorów i ekspertów

W dniach 16–17 listopada 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie zespołów autorów i ekspertów, podczas którego zakończono i podsumowano prace nad przykładowymi programami orientacji zawodowej dla przedszkola, orientacji zawodowej dla klas I–III i IV–VI szkoły podstawowej oraz doradztwa zawodowego dla klas VII–VIII szkoły podstawowej, szkół branżowych, technikum, liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej. Załącznikami do każdego z przykładowych programów są proponowane scenariusze zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami, spotkań rady pedagogicznej oraz innych działań doradczych.

Zestaw przykładowych programów zostanie opublikowany m.in. na stronie ORE oraz na portalu Doradztwo edukacyjno-zawodowe po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.14. „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa