Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a zmiany w prawie oświatowym

18 października 2017 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Tematem przewodnim wydarzenia była prezentacja nowych rozwiązań dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Konferencja miała na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej, prezentację zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa edukacji, instytucji edukacyjnych, uczelni oraz dyrektorzy przedszkoli i szkół z całej Polski.

Konferencję zainaugurowała wicedyrektor Ośrodka Marzenna Habib.

Minister Anna Zalewska poinformowała, że z myślą o dzieciach z niepełnosprawnościami przygotowano podstawy programowe, podręczniki i materiały edukacyjne.
− Chcemy przygotowywać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do godnego i satysfakcjonującego funkcjonowania w życiu społecznym – powiedziała szefowa MEN.

Nowe rozwiązania w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami omówiła Joanna Wilewska – dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI) Ministerstwa Edukacji Narodowej. Konkretne zmiany w prawie oświatowym dotyczące tej grupy uczniów przedstawili – Elżbieta Neroj, Radca Generalny DWKI oraz Grzegorz Pochopień – zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN.

Prelegenci podkreślali, że edukacja włączająca jest jednym z aspektów integracji społecznej i stanowi szansę rozwoju dla wszystkich uczniów, także tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zwrócono uwagę na rolę diagnozy funkcjonalnej w praktyce szkolnej, której istotę stanowi dostrzeganie potencjału ucznia, a nie jego trudności. Kluczowym zadaniem edukacji powinno być wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz zapewnienie każdemu uczniowi rzeczywistych osiągnięć.

Podczas spotkania zaprezentowano również przykład realizacji edukacji włączającej w codziennej praktyce szkolnej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach. Dzięki efektywnej współpracy szkoły, rodziców i organizacji wspierających uczeń ma szansę uzyskać kompleksową pomoc. To pierwsza ważna korzyść dla całej społeczności szkolnej i partnerów szkoły w środowisku lokalnym.

Uczestnicy konferencji zostali również zapoznani z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które będą wkrótce udostępnione na stronie ORE.

Konferencja była tłumaczona na polski język migowy i transmitowana na żywo. Nagranie – po opracowaniu zgodnie ze standardem WCAG 2.0 – będzie udostępnione na stronach internetowych Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Otwarcie konferencji przez wicedyrektor ORE Marzennę Habib
Goście i uczestnicy konferencji
Wystąpienie Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej
Joanna Wilewska  – dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN, Elżbieta Neroj – Radca Generalny Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN i Grzegorz Pochopień – zastępca dyrektora  Departamentu Strategii i Współpracy  Międzynarodowej MEN odpowiadają na pytania uczestników podczas panelu dyskusyjnego
Minister Edukacji Narodowej i przedstawiciele MEN podczas sesji panelowej
Przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej
Romana Cybulska – starszy wizytator KO w Łodzi w trakcie wystąpienia
Wykład dr Tomasza Kopika z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Małgorzata Dońska-Olszko – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Warszawie podczas wystąpienia
Wykład dr Agnieszka Olechowskiej z Akademii Pedagogiki Specjalnej
Wystąpienie  Marka Tarwackiego dyrektora Zespołu Szkół w Łajskach
Zamknięcie konferencji przez wicedyrektor ORE Marzennę Habib

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa