Spotkanie zespołu autorów wzorcowych rozwiązań organizacyjnych WSD

W dniach 28–29 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze z trzech spotkań zespołu autorów wzorcowych rozwiązań organizacyjnych dotyczących funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa (WSD).

Eksperci pracowali nad strukturą dokumentu WSD oraz rozpoczęli opracowywanie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa dla poszczególnych etapów edukacyjnych: szkoły podstawowej, branżowej szkoły I i II stopnia, technikum, liceum i szkoły policealnej.

WSD będą uwzględniały współpracę wszystkich zainteresowanych stron oraz zindywidualizowane podejście do uczniów. Zostaną wypracowane na podstawie programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, z uwzględnieniem wniosków po testowaniu ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach oraz rekomendacji do rozporządzenia MEN.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.14. „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa