Spotkanie autorów programów doradztwa edukacyjno-zawodowego i ekspertów

W dniach 5–6 lipca 2017 r. w Warszawie spotkali się autorzy programów doradztwa edukacyjno-zawodowego i eksperci konsultujący wypracowywane materiały. Zespoły pracowały nad ostatecznymi wersjami:

  • trzech programów preorientacji i orientacji zawodowej (dla przedszkola i szkoły podstawowej – klasy 1–3 i 4–6),
  • pięciu programów doradztwa edukacyjno-zawodowego (dla szkoły podstawowej – klasy 7–8, dla branżowej szkoły I i II stopnia, technikum, liceum i szkoły policealnej), z uwzględnieniem wniosków z testowania w roku szkolnym 2016/2017.

Programy wraz z narzędziami ich realizacji zostały dostosowane do nowej struktury systemu oświaty oraz dokumentów związanych z reformą systemu oświaty.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.14. „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa