Projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – Rekrutacja uzupełniająca autorów wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa (WSD) dla szkoły policealnej

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – poszukuje autorów do wypracowania wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa (WSD) dla szkoły policealnej (PL), uwzględniających współpracę wszystkich zainteresowanych osób oraz zindywidualizowane podejście do uczniów na podstawie programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa