Spotkanie zespołów autorów i ekspertów

W dniach 30–31 marca 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołów autorów i ekspertów zrekrutowanych do II etapu projektu. Zespoły będą wypracowywać ostateczne wersje programów doradztwa edukacyjno-zawodowego (preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego) dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Programy wraz z narzędziami ich realizacji oraz na podstawie wniosków z testowania zostaną dostosowane do nowej struktury systemu oświaty oraz dokumentów związanych z reformą.

Jednocześnie będą prowadzone prace nad:

  • przygotowaniem rekomendacji dotyczącej e-zasobów wspierających realizację programów;
  • opracowaniem rekomendacji do rozporządzenia MEN dotyczącego doradztwa zawodowego w szkołach;
  • przygotowaniem wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa;
  • rozpoczęciem przeprowadzania seminariów wdrożeniowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa