Muzyka, plastyka, technika w podstawie programowej 2017

Konferencja dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych przedmiotów muzyka, plastyka i technika, odbyła się 31 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Uczestników przywitała dr Beata Jancarz-Łanczkowska, wicedyrektor ORE. Po przedstawieniu ogólnych założeń reformy edukacji i roli placówek doskonalenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej, głos zabrali jej współtwórcy – eksperci przedmiotów:

  • plastyka – dr Beata Lewińska
  • muzyka – dr hab. Maciej Kołodziejski, Monika Gromek, Grażyna Kilbach
  • technika – Witold Jakubek, Krzysztof Makowski.

W edukacji plastycznej podkreślono, że przedmiot − poprzez twórcze i warsztatowe działania − dla których wsparciem będą podstawy teoretyczne, nabierze przede wszystkim praktycznego charakteru. Jednym z zadań nauczyciela będzie zapoznanie uczniów z twórczością artystów w obrębie
„Małej Ojczyzny”, wprowadzanie ich w zagadnienia związane m.in. z ochroną dóbr kultury i własności intelektualnej oraz kształcenie postawy szacunku dla narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. Zaakcentowano obowiązek dostosowywania wymagań do indywidualnych potrzeb, możliwości i predyspozycji uczniów, zwłaszcza uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których charakteryzuje szczególna wrażliwość artystyczna i zdolności twórcze.

Eksperci muzyczni zajęli się w szczególności takimi obszarami edukacji muzycznej jak: indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna, język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania oraz wiedza o kulturze muzycznej, narodowym i światowym dziedzictwie kulturowym. Mówili o potrzebie poświęcenia należytej uwagi głosowi ludzkiemu, jako naturalnemu instrumentowi, z którego człowiek korzysta i z którym się identyfikuje. Głos jest nośnikiem emocji i treści w komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, a młody człowiek posługuje się nim spontanicznie. Nauczyciel ma zachęcić ucznia do używania głosu śpiewanego, bez względu na poprawność intonacyjną, kreując jednocześnie sytuacje dydaktyczno-wychowawcze, pomocne w osiąganiu poprawności. Potrzeba stawiania w nauczaniu muzyki praktyki przed teorią stanowiła ważny przekaz konferencji. Współautorzy podstawy programowej wskazali na możliwość wykorzystania nowych technologii do tworzenia, odtwarzania i zapisywania muzyki, przy użyciu dostępnych urządzeń, np. smartfonów.

Konferencję zakończyła prezentacja podstawy programowej przedmiotu technika. Zgodnie z jej założeniami − wiedzę teoretyczną uczeń zdobywa przede wszystkim podczas praktycznej działalności, realizując proste projekty oparte na przetwarzaniu różnych materiałów, przy użyciu odpowiednich narzędzi i urządzeń. Wiedzę tę uczeń poszerza na innych przedmiotach, korzystając z dostępnych źródeł informacji. Podkreślono potrzebę kształtowania postawy proekologicznej i odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska, rozwijania kreatywności technicznej, ekotechnologii pomocnych w ochronie środowiska, dostrzegania wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności. Eksperci podstawy programowej przypomnieli o wychowawczej roli treści techniki: uczenie szacunku do wytwarzanych dóbr materialnych; kreowanie postawy świadomego użytkownika zdobyczy techniki poprzez respektowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującego regulaminu; poszanowanie mienia oraz współpracy w grupie. Sesja pytań i odpowiedzi zakończyła dzisiejsze spotkanie z konsultantami i doradcami z całego kraju.

 

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa