Spotkanie tutorów testowania

W dniach 8–9 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie tutorów testowania opracowanych ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego. Tutorzy odpowiadają za przebieg testowania materiałów opracowanych w pierwszym roku trwania projektu. W ciągu roku szkolnego 2016/2017 losowo wybrane szkoły realizują działania związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym, wykorzystując przekazane programy, scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, karty pracy itp. Ta współpraca ma na celu weryfikację zaproponowanych rozwiązań i zebranie informacji potrzebnych do sporządzenia ostatecznych wersji ramowych programów.

Tutorzy mieli przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń. Podsumowali testowanie w semestrze zimowym, formułując także pierwsze wskazania dla autorów programów i scenariuszy. Dodatkowo zapoznali się z dotychczasowymi wynikami prowadzonej ewaluacji on-going, zaplanowali pracę na kolejne miesiące oraz przygotowali wstępne propozycje do sprawozdań końcowych z procesu testowania w poszczególnych szkołach. Otrzymali również informacje na temat ostatnich zmian w prawie oświatowym, dotyczących doradztwa zawodowego.

Testowanie materiałów jest jednym z kluczowych działań projektu – jego realizacja przebiega bezproblemowo, zgodnie z założeniami. Zespół projektu ma nadzieję uzyskać wiele cennych informacji potrzebnych do dalszej pracy. Wnioski z testowania będą wykorzystywane m.in. przez autorów modyfikacji ramowych programów, autorów wzorcowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania WSD (wewnątrzszkolnego systemu doradztwa) oraz zespół opracowujący rekomendacje do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa zawodowego.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

               

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa