Nowa podstawa programowa – kształcenie zawodowe

7 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja dla nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych zajmujących się kształceniem zawodowym oraz osób realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego.

W spotkaniu uczestniczyła Jadwiga Parada – dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która przedstawiła zmiany w systemie kształcenia zawodowego, jakie będą realizowane od 1 września 2017 r. Omówiła także zapisy w Ustawie Prawo oświatowe i Ustawie o systemie oświaty dotyczące zmian w kształceniu zawodowym.

Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron przedstawiła postęp prac nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach, prowadzonych przez ORE w ramach projektu PO WER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, a także wskazała działania zaplanowane na najbliższy czas.

O zmianach w poradnictwie edukacyjno-zawodowym mówiła Anna Pregler – ekspert wiodący w projekcie „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe”. Poinformowała, że rezultatami projektu będą:

  • rekomendacje dotyczące kierunków zmian w systemie doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty;
  • standardy preorientacji zawodowej dla przedszkoli, orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej w podziale na klasy I–III i IV–VI (orientacja zawodowa), klasy VII–VIII (doradztwo zawodowe);
  • standardy doradztwa zawodowego dla branżowych szkół I i II stopnia, techników, liceów i szkół policealnych.

Zaplanowano także wypracowanie materiałów dla szkół i placówek wspomagających realizację zdań z zakresu doradztwa zawodowego.

Ostatnia prezentacja dotyczyła Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Dr Kamila Pawłowska z Instytutu Badań Edukacyjnych wyjaśniła, czym jest PRK, z jakich elementów się składa, do czego służy. Omówiła również miejsce i rolę PRK w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz korzyści płynące z funkcjonowania tego systemu.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa