Informacja o realizacji projektu do 31 grudnia 2016 roku

Informacja o realizacji projektu do 31 grudnia  2016 roku

Zadanie 1. Wypracowanie rekomendacji nt. kierunków zmian w systemie doradztwa – zadanie zrealizowane

Zespół ekspertów przygotował rekomendacje ogólne kierunków zmian w systemie doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty wraz z celami ogólnymi doradztwa na poszczególnych poziomach kształcenia. Opracował też rekomendacje dla autorów programów preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego zawierające: rekomendacje do sformułowania celów szczegółowych, rekomendowane teorie doradcze, metody i techniki pracy doradców i nauczycieli oraz zasoby wspomagające realizację zadań z zakresu doradztwa. Przygotował też słownik pojęć.

Zadanie 2. Wypracowanie programów preorientacji i orientacji zawodowej – zadanie zrealizowane

Zespoły autorów opracowały programy preorientacji zawodowej dla przedszkoli i orientacji zawodowej dla klas I-III i IV-VI zawierające cele ogólne i szczegółowe oraz proponowane scenariusze realizacji działań doradczych: zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami, spotkań rad pedagogicznych oraz innych przedsięwzięć.

Zadanie 3. Wypracowanie ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego (do testowania)

Zespoły autorów opracowały programy realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego do testowania dla gimnazjów, ZSZ, techników, liceów i szkół policealnych. Programy zawierają cele ogólne i szczegółowe oraz proponowane scenariusze realizacji działań doradczych: zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami, spotkań rad pedagogicznych oraz innych przedsięwzięć.

Zadanie 4. Testowanie ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego i wypracowanie ich ostatecznych wersji

Od września 2016 roku trwa testowanie wypracowanych materiałów w ramach projektu w 26 losowo wybranych szkołach w całej Polsce – gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, liceach, szkołach policealnych. Szkołom przekazano do testowania m.in:

  • programy doradztwa edukacyjno- zawodowego dla wszystkich etapów edukacyjnych i typów szkół – cele ogólne i szczegółowe wraz ze scenariuszami zajęć,
  • rekomendowane teorie doradcze,
  • rekomendowane metody i techniki,
  • rekomendowane zasoby,
  • słownik pojęć.

Dodatkowo testowane są programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego w wybranych przedszkolach i szkołach.

Testowanie potrwa do końca roku szkolnego 2016/2017. Przez cały jego okres prowadzona jest ewaluacja zewnętrzna procesu i efektów testowania.

W 2017 roku kontynuowana będzie realizacja zadania 4. oraz rozpocznie się realizacja kolejnych zadań polegająca m.in na:

  • wypracowaniu ostatecznych, dostosowanych do nowej struktury systemu oświaty, wersji programów preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego na podstawie wniosków z testowania oraz dokumentów związanych z reformą systemu oświaty;
  • przygotowaniu rekomendacji dotyczącej e-zasobów wspierających realizację programów;
  • opracowaniu rekomendacji do rozporządzenia MEN dotyczącego doradztwa zawodowego w szkołach;
  • przygotowaniu wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa (WSD)
  • oraz rozpoczęciu przeprowadzania seminariów wdrożeniowych dla JST.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa