Zadania zrealizowane w projekcie

Poniżej prezentujemy harmonogram dotychczasowych działań zrealizowanych w projekcie.

 W dniach 28-29 kwietnia 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Ekspertów i Zespołów Autorów w ramach projektu.

Zespoły Ekspertów:

 • pracowały nad strukturą rekomendacji uwzględniającą wszystkich ich odbiorców – władze oświatowe, organy prowadzące szkoły, szkoły i placówki (w tym nauczycieli, uczniów i rodziców), otoczenie społeczne oraz autorów podstaw programowych i narzędzi ich realizacji;
 • dokonały wstępnego opisu obszaru organizacyjnego z uwzględnieniem etapu testowania, w tym konsultowania propozycji z uczestnikami procesu testowania;
 • podzespoły Ekspertów pracowały nad celami ogólnymi oraz obszarami celów szczegółowych doradztwa edukacyjno-zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz strukturą celów szczegółowych;
 • zespoły autorów zostały zapoznane z zakresami i zasadami pracy oraz wypracowywały ustalenia dotyczące współpracy w ramach Zespołów. 

W dniach 5-6 maja 2016 roku odbyło się drugie spotkanie Zespołu Ekspertów. Podczas spotkania Eksperci w podzespołach kontynuowali prace nad celami szczegółowymi oraz odnosili się do przedstawionych za pośrednictwem platformy Moodle komentarzy do obszarów rekomendacji i modyfikowali ich zapisy. Na forum ogólnym toczyła się dyskusja na temat zestawienia celów preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa i poradnictwa edukacyjno-zawodowego na poszczególnych poziomach edukacyjnych, także w odniesieniu do teorii rozwojowych i zapisów Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. 

W dniach 12-13 maja 2016 roku  odbyło się trzecie spotkanie Zespołu Ekspertów oraz drugie spotkanie Zespołów Autorów. Podczas spotkania Eksperci wypracowali rekomendacje zmian w systemie doradztwa edukacyjno-zawodowego:

 • ostateczną wersję sformułowań celów ogólnych doradztwa edukacyjno-zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych,
 • materiały dla autorów:
  – projekty sformułowań celów szczegółowych oraz wskazania do określenia warunków i sposobów realizacji celu ogólnego i celów szczegółowych, które będą podstawą opracowania minipodstaw programowych do testowania,
  – bazę rekomendowanych metod, technik i narzędzi oraz dobrych praktyk stanowiących podstawę opracowania narzędzi realizacji mini podstaw programowych do testowania,
 • ramowe zasady testowania materiałów i narzędzi,
 • projekty ramowych zasad realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych do konsultacji podczas testowania.

Autorzy pracowali nad bazą dostępnych zasobów związanych z doradztwem na poszczególnych etapach edukacyjnych do wykorzystania podczas prac nad narzędziami realizacji mini podstaw programowych oraz nad szablonami poszczególnych materiałów. W drugim dniu spotkania Eksperci przedstawili efekty swoich prac Zespołom Autorów. 

W dniach 9-10 czerwca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne Zespołów Autorów z Zespołem Ekspertów, którego celem było zamknięcie kolejnych etapów prac prowadzonych podczas poprzednich spotkań oraz za pośrednictwem platformy Moodle. Podczas spotkania prowadzone były uzgodnienia dotyczące opracowania minipodstaw programowych do testowania oraz ramowych zasad realizacji doradztwa w podziale na etapy edukacyjne. 

Przebieg spotkania zakładał:

 • prace nad sformułowaniami celów szczegółowych doradztwa edukacyjno-zawodowego dla poszczególnych etapów edukacyjnych z uwzględnieniem ich usystematyzowania dla wszystkich etapów,
 • uzgodnienie formuły opisu wskazań dotyczących warunków i sposobów realizacji celu ogólnego i celów szczegółowych w minipodstawach programowych doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • prace nad wskazaniami dotyczącymi warunków i sposobów realizacji celu ogólnego
  i celów szczegółowych w minipodstawach programowych doradztwa edukacyjno-zawodowego do konsultacji podczas testowania,
 • prace nad ramowymi zasadami realizacji doradztwa i harmonogramami realizacji zadań doradczych na poszczególnych etapach edukacyjnych stanowiących podstawę scenariuszy,
 • uzgodnienie szablonu scenariuszy działań doradczych. 

W dniach 29-30 czerwca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne dla szkół biorących udział w testowaniu materiałów wypracowanych w ramach projektu.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zostało wylosowanych 26 szkół (12 gimnazjów, 4 technika, 4 zasadnicze szkoły zawodowe, 4 licea ogólnokształcące, 2 szkoły policealne) spośród wszystkich szkół publicznych w Polsce zarejestrowanych w bazie SIO. Na spotkaniu przedstawiono uczestnikom cele i założenia projektu, dotychczasowe prace zespołu ekspertów i autorów oraz zaprezentowano założenia testowania materiałów wypracowanych w ramach projektu i wstępnie przedstawiono harmonogram realizacji testowania od września 2016 roku do czerwca 2017 roku. 

W dniach 7-8 lipca 2016 roku odbyło się trzecie spotkanie zespołu autorów ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego. Celem spotkania było ustrukturyzowanie tematyki zajęć w ramach ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego na kolejnych etapach edukacyjnych oraz przekonsultowanie w poszczególnych Zespołach Autorów dotychczasowych prac nad narzędziami realizacji doradztwa na poszczególnych etapach i zaplanowanie dalszych prac nad materiałami do testowania w I semestrze.

W ramach spotkania dokonano przekrojowego przeglądu i dopracowano tematykę zajęć w ramach ramowych programów na kolejnych etapach oraz prace w zespołach autorów nad scenariuszami działań doradczych. 

W dniach 14-15 lipca 2016 roku odbyło się trzecie spotkanie zespołu autorów programów preorientacji i orientacji zawodowej. Celem spotkania było ustrukturyzowanie tematyki zajęć programów preorientacji i orientacji zawodowej na kolejnych etapach edukacyjnych oraz przekonsultowanie w poszczególnych Zespołach Autorów dotychczasowych prac nad narzędziami realizacji doradztwa na poszczególnych etapach i zaplanowanie dalszych prac nad materiałami do testowania w I semestrze.

W ramach spotkania dokonano przekrojowego przeglądu i dopracowano tematykę zajęć w ramach programów na kolejnych etapach oraz prace w zespołach autorów nad scenariuszami działań doradczych. 

W dniach 24-25 sierpnia 2016 roku odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne Zespołów Autorów z Zespołem Ekspertów. Podczas spotkania prowadzone były ostateczne uzgodnienia dotyczące opracowanych minipodstaw programowych do testowania oraz ramowych zasad realizacji doradztwa w podziale na etapy edukacyjne. Szczegółowo zostały omówione prace poszczególnych podzespołów nad narzędziami realizacji programów z doradztwa edukacyjno-zawodowego takimi jak scenariusze zajęć, tabele działań doradczych z uwzględnieniem celów ogólnych i celów szczegółowych, itp. 

W dniach 6-7 października 2016 roku odbyło się czwarte spotkanie zespołu autorów programów preorientacji i orientacji zawodowej oraz zespołu autorów ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego. Celem spotkania było przekonsultowanie w poszczególnych Zespołach Autorów dotychczasowych prac nad narzędziami realizacji doradztwa na poszczególnych etapach i zaplanowanie dalszych prac nad materiałami do testowania w II semestrze.

W ramach spotkania dokonano przekrojowego przeglądu i dopracowano tematykę zajęć w ramach programów na kolejnych etapach oraz prace w zespołach autorów nad scenariuszami działań doradczych. 

W dniach 12-13 października 2016 roku odbyło się drugie spotkanie organizacyjne dla szkół. Spotkanie było poświęcone testowaniu materiałów wypracowanych przez zespoły ekspertów i zespoły autorów, tj.: ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno- zawodowego wraz z narzędziami ich realizacji. W spotkaniu udział wzięły szkoły testujące ramowe programy z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz firma zewnętrzna przeprowadzająca ewaluację testowania w szkołach. Przedstawiono uczestnikom organizację procesu testowania, oferowane wsparcie przy testowaniu od strony ORE (poprzez platformę Moodle) oraz wsparcie ewaluatora.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa