Rekrutacja członków zespołu ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty

Serdecznie zapraszamy ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

Zadaniem eksperta będzie udział w pracach zespołu,który określi ogólne cele doradztwa zawodowego w systemie oświaty oraz zaproponuje kierunki prac autorów przygotowujących programy realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego dla poszczególnych etapów edukacji, wraz z propozycją rozwiązań organizacyjnych.

Do obowiązków członków zespołu ekspertów wyłonionych w rekrutacji należeć będzie m.in.:

1. Udział w pracach zespołu ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty (trzy dwudniowe robocze spotkania zespołu ekspertów w Warszawie oraz konsultacje on-line pomiędzy spotkaniami na platformie edukacyjnej Moodle w okresie kwiecień-maj 2016 r.).

2. Konsultowanie prac zespołów autorów (z wyjątkiem sytuacji kiedy ekspert jest równocześnie autorem programu), którzy wypracowują programy preorientacji zawodowej dla przedszkola i orientacji zawodowej dla szkoły podstawowej oraz ramowe programy realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum, liceum, technikum, zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej (trzy dwudniowe robocze spotkania z zespołem autorów w Warszawie oraz konsultacje on-line pomiędzy spotkaniami na platformie edukacyjnej Moodle w okresie kwiecień-grudzień 2016 r.).

KOWEZiU zastrzega, że powyższe liczby spotkań i terminy mogą ulec zmianie.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wypełnić jeden lub więcej z poniższych linków z formularzami on-line.

W formularzu określono szczegółowe wymagania względem aplikującego; do współpracy zostaną zaproszone osoby, które spełniają wszystkie kryteria obowiązkowe i uzyskają najwięcej punktów w części rankingowej. 

Zespół ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty

Reprezentanci otoczenia społecznego: (formularz on-line jest aktywny po kliknięciu wybranego linku)

Reprezentanci środowiska edukacyjnego: (formularz on-line jest aktywny po kliknięciu wybranego linku)

KOWEZiU zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z powodu nieuzyskania środków finansowych na realizację zadania.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa