Prawo

Wykaz dokumentów obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach

zawiera uporządkowane wg kategorii tematycznych zestawienie dokumentów, do opracowania lub sporządzenia których zobligowane są przedszkola, szkoły i placówki zgodnie z zapisami prawa oświatowego.

Każdy z dokumentów opisany został w następujący sposób:

– nazwa dokumentu,
– wzór dokumentu :
a) miejsce publikacji, jeśli dokument ma wzór urzędowy,
b) link do przykładowego dokumentu lub opis jego zawartości – jeśli nie ustalono wzoru urzędowego,
– osoby/ organy zobowiązane do jego opracowania lub sporządzenia,
– częstotliwość wypełniania, opracowywania lub wydawania dokumentu,
– podstawa prawna wypełniania, opracowywania lub wydawania dokumentu, w tym link pod którym można znaleźć aktualną lub ujednoliconą wersję dokumentu.

W przypadku części pozycji, w treści opisów kategorii dokumentów (lub samych dokumentów) zamieszczono linki do komentarzy i stanowisk instytucji państwowych lub wyroków sądów odnoszących się do różnych kontekstów tworzenia tych dokumentów w szkole.

Pierwotna wersja wykazu została opracowana w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zaktualizowano go i uzupełniono w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek współfinansowanym ze środków EFS w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Zestawienie będzie aktualizowane w odstępach około 1 miesiąca.

Zapraszamy Państwa także do korzystania z materiałów informacyjnych dotyczące zmian w przepisach prawa wchodzących w życie 1 września 2015 r. publikowanych na stronach MEN oraz opracowanych w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek ujednoliconych wersji niektórych aktów prawa oświatowego.

1. Tworzenie wewnętrznego prawa przedszkola, szkoły/placówki

2. Organizacja pracy przedszkola, szkoły, placówki

2.1. Organizacja – ogólnie

2.2. Plany pracy

2.3. Programy nauczania

2.4. Podręczniki

2.5. Indywidualizacja pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem

2.6. Eksperymenty/innowacje

2.7. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek

2.8. Inne: akredytacja, doradca metodyczny

3. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkola, szkoły, placówki

3.1. Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

3.1.1. Inne

3.2. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych. Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

3.2.1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych – do 31.08.2015 r.

3.2.1a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych – od 1.09.2015r.

3.2.2. Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – do 31.08.2015r.

3.2.2a Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – od 1.09.2015r.

3.3. Dokumentowanie przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

3.3.1. Zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym

3.3.2. Indywidualny program lub tok nauki

3.3.3. Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne

3.3.4. Organizacja krajoznawstwa i turystyki

3.3.5. Bezpieczeństwo i higiena w przedszkolach, szkołach i placówkach

3.3.6. Udzielanie pomocy materialnej uczniom

4. Orzeczenia i opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży

5. Status i rozwój zawodowy nauczycieli

5.1. Status zawodowy nauczycieli

5.1.1. Procedura wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela

5.2. Procedura dokonania oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora przedszkola, szkoły, placówki

5.3. Procedura uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

5.4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa