Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi

PO WER – programy szkoleń

W ramach upowszechniania produktów wypracowanych w projektach współfinansowanych z UE w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do zapoznania się z programami szkoleń skierowanymi do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli i doradców metodycznych: ramowe programy szkoleń w zakresie wspomagania szkół i przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych opracowane w projekcie Wspomaganie szkół w rozwoju, ramowy program szkoleniowo-doradczy wraz z pakietem przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych zrealizowanych w ramach projektu Przywództwo – […]

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi

Do zadań Wydziału Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi (WDNB) należy w szczególności: przygotowywanie i realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, zgodnie z potrzebami systemu oświaty w obszarze kształcenia ogólnego; wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 […]

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi − Kontakt

Kierownik Wydziału Iwona Konopka tel. 22 570 83 24 iwona.konopka@ore.edu.pl Bogusława Kalinowska tel. 22 570 83 25 boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl Mariusz Malinowski tel. 22 570 83 26 mariusz.malinowski@ore.edu.pl Marcin Grzelak tel. 22 570 83 35 marcin.grzelak@ore.edu.pl Lokalizacja Wydziału: ul. Polna 46 a

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa